Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu và giám định máy móc, thiết bị, phụ tùng, dây chuyền công nghệ cũ, đã qua sử dụng

Hiện nay có không ít các doanh nghiệp tiến hành nhập khẩu máy móc thuộc mặt hàng đã qua sử dụng. Tuy nhiên 1 câu hỏi đặt ra là các doanh nghiệp đã nắm được quy định, thủ tục nhập khẩu các mặt hàng này chưa? Vì hàng hóa, máy móc đã qua sử dụng không giống như mặt hàng mới, nó sẽ được nhà nước quy định rất chặt chẽ về danh mục, thủ tục pháp lý, hồ sơ nhập khẩu.

Nếu không nắm rõ được các quy định này các doanh nghiệp có thể sẽ gặp phải nhiều rắc rối, rủi ro như nhập về nhưng không được chấp nhận thông quan, hàng cũ thuộc danh mục cấm nhập phải trả lại, hàng về mới biết phải đi xin giấy phép, … tất cả sẽ làm tổn thất nặng về chi phí cho doanh nghiệp. Để tránh những rủi do trên, các doanh nghiệp tham khảo Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015, theo đó kể từ ngày 01/07/2016 việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được thực hiện theo thông tư trên. Sau đây là một số quy định cần lưu ý khi nhập khẩu:

1. Yêu cầu nhập khẩu: Thiết bị đã qua sử dụng được nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm.

 • Được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. 

 • Đối với thiết bị đã qua sử dụng thuộc các dự án đầu tư (bao gồm dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng) nếu trong hồ sơ dự án đầu tư có danh mục thiết bị đã qua sử dụng và được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì không phải áp dụng quy định nói trên.   

 • Đối với linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng, chỉ được nhập khẩu khi doanh nghiệp sản xuất có nhu cầu sửa chữa, thay thế đối với thiết bị đang được vận hành tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp sản xuất có thể tự nhập khẩu hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp khác thực hiện việc nhập khẩu.  

 • Trong trường hợp đặc biệt, thiết bị đã qua sử dụng có tuổi thiết bị vượt quá 10 năm nhưng doanh nghiệp cần thiết phải nhập khẩu để bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, căn cứ hồ sơ và kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ KH&CN phối hợp với các Bộ, Ngành xem xét, quyết định.   

2. Hồ sơ nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng:

2.1. Đối với Dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư; Dự án thuộc diện phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bao gồm cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng):

 • Nếu trong hồ sơ dự án đầu tư có danh mục thiết bị đã qua sử dụng và được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì không phải áp dụng quy định về yêu cầu nhập khẩu đối với thiết bị đã qua sử dụng. Và hồ sơ nhập khẩu như sau: Ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan, doanh nghiệp phải bổ sung thêm 01 bản sao chứng thực Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kèm theo 01 bản chính Danh mục thiết bị đã qua sử dụng dự kiến nhập khẩu trong hồ sơ dự án. 

2.2. Đối với các trường hợp khác nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng (kể cả trường hợp dự án đầu tư được chấp thuận theo Quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư mà không có Danh mục thiết bị đã qua sử dụng dự kiến nhập khẩu) thì ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan, doanh nghiệp phải bổ sung thêm: 

 • Hoặc tài liệu kỹ thuật thể hiện năm sản xuất và 01 bản chính Giấy xác nhận của nhà sản xuất về năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng phù hợp với quy định quy định về yêu cầu nhập khẩu đối với thiết bị đã qua sử dụng.

 • Hoặc tài liệu kỹ thuật thể hiện năm sản xuất và 01 bản chính Chứng thư giám định của một tổ chức giám định về năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng phù hợp với quy định về yêu cầu nhập khẩu đối với thiết bị đã qua sử dụng. 

3. Hồ sơ nhập khẩu linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng:

Ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan, doanh nghiệp nhập khẩu phải bổ sung 01 bộ tài liệu gồm: 

 • 01 bản chính Văn bản của doanh nghiệp thuyết minh về việc cần thiết phải nhập khẩu linh kiện, phụ tùng, bộ phận để phục vụ nhu cầu sửa chữa, thay thế đối với thiết bị đã qua sử dụng đang được vận hành tại doanh nghiệp, đồng thời cam kết nhập khẩu đủ số lượng, chủng loại cần thay thế và sử dụng đúng mục đích.

 • 01 bản sao Tài liệu kỹ thuật của linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế (nếu có).

 • Nếu nhập khẩu theo ủy quyền, phải bổ sung 01 bản chính Văn bản được ủy quyền của doanh nghiệp sản xuất.

 • 01 bản sao Tài liệu kỹ thuật của linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế (nếu có).

Lưu ý:

 • Đối với các máy móc, thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu đã được quản lý trong các văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ thì áp dụng theo quy định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

 • Các trường hợp còn lại thực hiện theo quy định tại Thông tư này. Không được phép nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng mà các nước đã công bố loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường, do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố trên Cổng thông tin điện tử.

4. Thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng:

4.1. Cơ quan Hải quan căn cứ tài liệu doanh nghiệp nộp, xác định thiết bị đã qua sử dụng đáp ứng điều kiện nhập khẩu theo quy định tại Điều 6 Thông tư này, thực hiện thủ tục thông quan theo quy định.

4.2. Đưa hàng về bảo quản:

Trường hợp nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng mà tại thời điểm nhập khẩu chưa có đủ hồ sơ quy định tại Điều 7 Thông tư này, doanh nghiệp được đưa hàng hóa về bảo quản sau khi nộp Cơ quan hải quan các tài liệu sau:

 • 01 bản chính Giấy đăng ký giám định có xác nhận đã đăng ký của tổ chức giám định theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này.

 • 01 bản chính Văn bản đề nghị đưa hàng hóa về bảo quản theo mẫu số 09/BQHH/GSQL Phụ lục V, Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Trong thời gian không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày đưa hàng hóa về bảo quản, doanh nghiệp phải nộp Cơ quan Hải quan chứng thư giám định và các tài liệu đã cam kết. Cơ quan Hải quan chỉ làm thủ tục thông quan khi thiết bị đã qua sử dụng đáp ứng yêu cầu tại Điều 6, Điều 7 Thông tư 23/2015/TT-BKHCN. Trường hợp sau khi giám định có kết quả không đáp ứng yêu cầu theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 6 Thông tư 23/2015/TT-BKHCN, Cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo các hình thức quy định tại Điều 14.

Thiết bị đã qua sử dụng đưa về bảo quản chỉ được đưa ra sử dụng, lắp đặt sau khi hoàn tất thủ tục thông quan.

Các thiết bị đã qua sử dụng thuộc dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 6 chỉ được sử dụng cho chính dự án đã được phê duyệt hoặc đã được đăng ký, không được chuyển nhượng cho dự án khác hoặc doanh nghiệp khác, trừ trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể hoặc chấm dứt hoạt động.

5. Thủ tục nhập khẩu linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng:

Cơ quan Hải quan thực hiện thủ tục thông quan khi hồ sơ đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 3 Điều 6 và khoản 1 Điều này.

6. Giám định dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng:

Chứng thư giám định nêu tại Điều 6 Thông tư này, ngoài các thông tin cơ bản của một chứng thư, phần kết luận phải thể hiện các nội dung sau:

 • Năm sản xuất và tên gọi, nhãn hiệu, số hiệu, model, tên nhà sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng.

 • Kết luận về sự phù hợp của tiêu chuẩn sản xuất thiết bị đã qua sử dụng với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) hoặc tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.


Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo đường dây nóng 0919 708 834 để được tư vấn dịch vụ.

Bài viết mới


Tag: Hướng dẫn mua hàng trên 1688, Xin thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu Chi Ma đến hết năm 2019, Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Việt Nam bị ảnh hưởng lâu dài, Hàng quá cảnh phải có giấy phép của Bộ Công Thương , Thanh nhôm định hình giá rẻ Trung Quốc có phải là nỗi lo?, Gỡ vướng về kiểm tra trị giá hải quan khi thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC, Lấy ý kiến dự thảo Nghị định về hàng quá cảnh khu vực ASEAN, Đăng ký chữ ký số Hải Quan điện tử VNACCS, Đào tiền ảo (coin) là gì?, Hướng dẫn thủ tục đối với hàng hóa vận chuyển độc lập V5, Thủ tục hải quan đối với máy thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng 2020, Kiểm soát chặt hoạt động nhập khẩu phế liệu, Các thủ tục trong cách cúng khi chuyển nhà mới, Khai bổ sung hồ sơ hải quan theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC, Ngấm đòn ông Trump, doanh số hãng xe TQ rớt thê thảm, Hướng dẫn cách ship hàng từ trên Taobao về Việt Nam, Thủ tục hải quan hoàn thuế, chuyển thuế nhập khẩu tại cửa khẩu, Tại sao xuất nhập khẩu cần đến forwarder?, Ủy thác và ủy quyền khác nhau chỗ nào?, Dịch vụ thủ tục hàng quá cảnh từ Trung Quốc bằng đường bộ từ Hữu Nghị, Tư vấn xuất nhập khẩu 2018, Thủ tục xuất khẩu - kho bãi - hoàn thuế Trung Quốc, Hướng dẫn mua hàng trên taobao.com, Tmall.com, 1688.com, Aliexpress.com, Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, Những điểm mới nổi bật của Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi 2018, Tự công bố chất lượng trái cây sấy khô, sấy dẻo, Thủ tục nhập khẩu hàng quá cảnh tại Cửa khẩu Hữu Nghị, Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu dây chuyền sản xuất khẩu trang y tế, Dịch vụ khai thuê hải quan tại Cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn, Thủ tục nhập khẩu nông sản trái cây hoa quả sấy khô, Thêm quy định đối với ôtô nhập khẩu, Thủ tục nhập khẩu dây chuyền máy móc thiết bị đồng bộ, Thủ tục nhập khẩu thiết bị vệ sinh (bồn cầu, chậu rửa, bồn tắm, ...), Thủ tục xuất trả lại hàng Trung Quốc, Việt Nam muốn dựng thêm hàng rào với ô tô nhập khẩu, Thủ tục nhập khẩu xe cứu thương, Quy định mới về đại lý hải quan, Cách tìm nguồn hàng từ nhà cung cấp Trung Quốc có năng lực, Bãi bỏ Danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng nhập khẩu từ 5-10-2017, Thủ tục nhập khẩu hóa chất theo nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017, Giấy phép nhập khẩu tự động mặt hàng thép quy định theo mã HS code, Đại lý hải quan giúp chủ hàng như thế nào?, Hô sơ, thủ tục nhập khẩu và giám định máy móc, thiết bị, phụ tùng, dây chuyền công nghệ cũ, đã qua sử dụng, 7.000 máy đào Bitcoin được nhập khẩu vào TP HCM năm 2017, Chính sách nhập khẩu ô tô nguyên chiếc dưới 16 chỗ ngồi qua Cửa khẩu Hữu Nghị, Thủ tục kiểm hóa hộ, Thanh toán tiền qua WeChat là gì, THỦ TỤC NHẬP KHẨU LỐP Ô TÔ, Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2019, Hải quan lúng túng với doanh nghiệp xin nhập máy đào bitcoin,

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Tổng đài

Tổng đài:

0205-3602-888

Hotline hỗ trợ 24/7

Hotline hỗ trợ 24/7:

0919-708-834

VIDEOCÔNG TY TNHH FAJI

VPĐD : Số 249, đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn

Tel : 0205.3602.888 - Hotline : 0919.708.834

Email : taykinh186@gmail.com

[ 454765 ]

Đang online : 3